Sách điện tử  |  Sách quyển  |  Video  |  Audio  |  Hình ảnh
 
               
Tìm kiếm sách điện tử
kết quả 61 - 80 trong tổng số 91 cho thư mục : Sách tham khảo lĩnh vực Môi trường
Giới thiệu: Chương 2. Cấu tạo tế bào của cơ thể sống.Mục tiêu chương 2: Sau khi học xong chương này, sinh viên sẽ có khả năng: Trình bày đựơc cấu trúc và tính chất của tế bào. Phân biệt được các dạng tế bào P...
Chia sẻ: PGS. TS. Nguyễn Như Hiền | Lượt xem: 4148 | Ngày: 13/06/2014
Giới thiệu: Chương 3. Phân loại đa dạng cơ thể sống. Mục tiêu chương 3: Sau khi học xong chương này, sinh viên sẽ có khả năng: – Trình bày được nguyên tắc phân loại cơ thể. Tiêu chí phân lo...
Chia sẻ: PGS. TS. Nguyễn Như Hiền | Lượt xem: 2363 | Ngày: 13/06/2014
Giới thiệu: Mục tiêu chương 5: Sau khi học xong chương này, sinh viên sẽ có khả năng Trình bày được đặc điểm của chuỗi thức ăn, lưới thức ăn, các bậc dinh dưỡng, sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu th...
Chia sẻ: PGS. TS. Nguyễn Như Hiền | Lượt xem: 1400 | Ngày: 13/06/2014
Giới thiệu: Chương 4 Đa Dạng cơ thể sống Giới động vật (Animalia) Mục tiêu: Sau khi học xong chương này, sinh viên sẽ có khẳ năng: – Trình bày được đặc điểm và cách phân loại giới ...
Chia sẻ: PGS. TS. Nguyễn Như Hiền | Lượt xem: 1013 | Ngày: 13/06/2014
Giới thiệu: MỤC TIÊU: Sau khi học xong chương này, sinh viên có khả năng: – Định nghĩa quần thể, quần xã và động học quần thể. – Trình bày được về sinh trưởng quần thể và các loại đường cong sinh trưởng. – ...
Chia sẻ: PGS. TS. Nguyễn Như Hiền | Lượt xem: 747 | Ngày: 13/06/2014
Giới thiệu: Mục tiêu: Sau khi học xong chương này, sinh viên sẽ có khả năng: – Trình bày được khái niệm hệ sinh thái ở cạn, đặc điểm các hệ sinh thái ở cạn: tundra, taiga, rừng rụng lá ôn đới, rừng cây gỗ ...
Chia sẻ: PGS. TS. Nguyễn Như Hiền | Lượt xem: 1289 | Ngày: 13/06/2014
Giới thiệu: Sau khi học xong chương này, sinh viên sẽ có khả năng: Trình bày được các chu trình địa hoá. Trình bày được vai trò của cacbon và chu trình cacbon. Trình bày được vai trò của oxy và chu trình oxy. ...
Chia sẻ: PGS. TS. Nguyễn Như Hiền | Lượt xem: 1643 | Ngày: 13/06/2014
Giới thiệu: Sau khi học xong chương này, sinh viên sẽ có khả năng: - Trình bày được vị trí của con người trong sinh quyển, ảnh hưởng của các yếu tố sinh thái đến con người, ảnh hưởng của con người lên hệ sinh ...
Chia sẻ: PGS. TS. Nguyễn Như Hiền | Lượt xem: 676 | Ngày: 13/06/2014
Giới thiệu: Mục tiêu: Sau khi học xong chương này, sinh viên sẽ có khả năng: – Trình bày được các khái niệm về gen, hệ gen và mã di truyền. – Trình bày được mô hình và cơ chế tái bản ADN. – Trình bày được...
Chia sẻ: PGS. TS. Nguyễn Như Hiền | Lượt xem: 2924 | Ngày: 13/06/2014
Giới thiệu: Sau khi học xong chương này, sinh viên sẽ có khả năng: - Phân biệt được hiện tượng thường biến và biến dị di truyền. - Trình bày được hiện tượng đột biến gen, đột biến thể nhiễm sắc và biến dị tái...
Chia sẻ: PGS. TS. Nguyễn Như Hiền | Lượt xem: 765 | Ngày: 13/06/2014
Giới thiệu: Sau khi học xong chương này, sinh viên sẽ có khả năng: - Trình bày được bản chất và yếu điểm của học thuyết tiến hóa của Darwin. - Trình bày được khái niệm di truyền quần thể. - Trình bày được ...
Chia sẻ: PGS. TS. Nguyễn Như Hiền | Lượt xem: 681 | Ngày: 13/06/2014
Giới thiệu: Chương 1: Bản chất của vật chất di truyền Mục tiêu của chương Giới thiệu bản chất của vật chất di truyền là DNA, thành phần, cấu trúc của phân tử DNA, dạng DNA khác nhau trong tế bào...
Chia sẻ: | Lượt xem: 9701 | Ngày: 13/06/2014
Giới thiệu: Chương 2: Sao chép DNA. Mục tiêu của chương: Giới thiệu về sao chép DNA, nguyên tắc của sao chép và các nhân tố tham gia vào quá trình sao chép DNA, các hệ...
Chia sẻ: | Lượt xem: 8811 | Ngày: 13/06/2014
Giới thiệu: Chương 3: Cơ sở tế bào học của tính di truyền Mục tiêu của chương: Giới thiệu các cấu trúc trong tế bào có khả năng tự tái sinh, chu trình tế bào, các hình thức phân bào, các ...
Chia sẻ: | Lượt xem: 9461 | Ngày: 13/06/2014
Giới thiệu: Chương 4: Các quy luật di truyền của Mendel. Mục tiêu của chương: Giới thiệu quy luật Mendel về sự di truyền, sự phân ly kiểu hình trong trường hợp tính trội hoàn toàn và tr...
Chia sẻ: | Lượt xem: 9592 | Ngày: 13/06/2014
Giới thiệu: Chương 5: Tương tac gen. Mục tiêu của chương: Giới thiệu vê tương tac gen allele, tương tac giưa cac gene không allele, nhưng phưc tap trong biêu hiện ...
Chia sẻ: | Lượt xem: 10633 | Ngày: 13/06/2014
Giới thiệu: Chương 6: Học thuyết di truyền nhiễm sắc thể. Mục tiêu của chương: Giới thiệu sự di truyền liên kết với giới tính, một số ví dụ về các gen liên kết với nhiễm sắc thể giới tính...
Chia sẻ: | Lượt xem: 9728 | Ngày: 13/06/2014
Giới thiệu: Chương 7: Di truyền học Vi khuẩn. Mục tiêu của chương: Giới thiệu các hiện tượng di truyền ở vi khuẩn, sự chuyền vị và cơ sơ di truyền tinh kháng thuốc của các vi khuẩn gây bệnh.
Chia sẻ: | Lượt xem: 8419 | Ngày: 13/06/2014
Giới thiệu: Chương 8: Di truyền học Virus. Mục tiêu của chương: Giới thiệu sự di truyền của thực khuẩn thể, nghiên cứu sự sắp xếp các gen, các đặc tính của virus và, trên cơ sở bản chất của genome của virus đã...
Chia sẻ: | Lượt xem: 8307 | Ngày: 13/06/2014
Giới thiệu: Chương 9: Di truyền học Vi nấm và Vi tảo. Mục tiêu của chương: Phân tích di truyền ở một số vi tảo và vi nấm, chủ yếu tập trung nghiên cứu các đặc điểm của vi nấm, vi tảo như tính không dun...
Chia sẻ: | Lượt xem: 8732 | Ngày: 13/06/2014
 
Tính năng phần mềm
Trang Liên kết
Thông kê truy cập
Số lượt truy cập:688470
Số người Online:147
Thư mục sách điện tử