Sách điện tử  |  Sách quyển  |  Video  |  Audio  |  Hình ảnh
 
               
Hình ảnh
Mới nhất
Xem nhiều nhất
Lần xem: 4106
Lần xem: 13318
Lần xem: 8795
Lần xem: 7593
Lần xem: 9351
Lần xem: 8779
Lần xem: 13069
Lần xem: 5046
Lần xem: 4261
NGH? ??NH: Ch??ng I NH?NG QUY ??NH CHUNG ?i?u 1. Ngh? ??nh này quy ??nh chi ti?t thi hành Pháp l?nh phí và l? phí. ?i?u 2. Danh m?c phí, l? phí ???c quy ??nh chi ti?t, ban hành kèm theo Ngh? ??nh này và áp d?ng th?ng nh?t trong c? n??c. ?i?u 3. Ngh? ??nh này không ?i?u ch?nh ??i v?i: 1. Phí b?o hi?m xã h?i; 2. Phí b?o hi?m y t?; 3. Các lo?i phí b?o hi?m khác; 4. Phí, nguy?t li?m, niên li?m thu theo ?i?u l? c?a t? ch?c chính tr?, t? ch?c chính tr? - xã h?i, t? ch?c xã h?i, t? ch?c xã h?i - ngh? nghi?p, câu l?c b?, không quy ??nh t?i Danh m?c chi ti?t phí, l? phí ban hành kèm theo Ngh? ??nh này; 5. Nh?ng kho?n phí khác không quy ??nh t?i Danh m?c chi ti?t phí, l? phí ban hành kèm theo Ngh? ??nh này, nh?: c??c phí v?n t?i, c??c phí b?u chính vi?n thông, phí thanh toán, chuy?n ti?n c?a các t? ch?c tín d?ng,... ?i?u 4. 1. T? ch?c, cá nhân ???c thu phí, l? phí, bao g?m: a) C? quan thu? nhà n??c; c? quan h?i quan; b) C? quan khác c?a Nhà n??c, t? ch?c kinh t?, ??n v? s? nghi?p, ??n v? v? trang nhân dân, t? ch?c khác và cá nhân cung c?p d?ch v?, th?c hi?n công vi?c mà pháp lu?t quy ??nh ???c thu phí, l? phí. 2. T? ch?c, cá nhân quy ??nh t?i kho?n 1 ?i?u này ch? ???c thu các lo?i phí, l? phí có trong Danh m?c chi ti?t phí, l? phí ban hành kèm theo Ngh? ??nh này. 3. Tr??ng h?p c?n thi?t, c? quan nhà n??c có th?m quy?n có th? ?y quy?n vi?c thu phí, l? phí; t? ch?c, cá nhân ???c ?y quy?n ph?i th?c hi?n theo ?úng nh?ng quy ??nh t?i Ngh? ??nh này.
Lần xem: 3098
Lần xem: 4550
Lần xem: 4667
Lần xem: 9953
Lần xem: 5073
Lần xem: 55009
Lần xem: 8228
Lần xem: 24955
Lần xem: 4081
Lần xem: 30014
Lần xem: 6401
Lần xem: 4178
Lần xem: 9780
Lần xem: 7803
số lần tố lốc trung bình nhiều năm toàn quốc(1971-2009)
Lần xem: 1428
Lần xem: 6797
 
Tính năng phần mềm
Trang Liên kết
Thông kê truy cập
Số lượt truy cập:688470
Số người Online:186
Thư mục Hình ảnh